Με χαρά αναγγέλλω την συμμετοχή μου στο διδακτικό προσωπικό του μεταπτυχιακού προγράμματος εκπαίδευσης ψυχολόγων πάνω στο αντικείμενο της ψυχοθεραπείας μέσω της κίνησης – χορού (dance movement psychotherapy) στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνεται σε συνεργασία του ARTE – The Romanian Association of Expressive Therapies και του Romanian Dance Movement Psychotherapy (DMP) Association και…

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ Οι χοροθεραπευτές δουλεύουν απευθείας με το σώμα και την κίνηση σε άτομα τα οποία δεν μπορούν να συσχετιστούν με το περιβάλλον τους και να επικοινωνήσουν με φυσιολογικά αποδεκτούς τρόπους. Οι ακραίες συναισθηματικές διαταραχές είναι εμφανείς στην κινητική συμπεριφορά του ατόμου. Παραδείγματος χάρη, η σοβαρή αποδιοργάνωση της προσωπικότητας, χαρακτηριστικό της σχιζοφρένιας, αντανακλάται…

Τα βρέφη, τα παιδιά και οι έφηβοι μοιράζονται το φαι¬νόμενο μιας ραγδαίας αλλαγής του σώματος με την οποία βιώ¬νουν και αντιλαμβάνονται τον κόσμο και μέσω της οποίας ολο¬κληρώνουν τις βιολογικές, συναισθηματικές και νοητικές δια¬δικασίες. Οι δημιουργικές και αυθόρμητες πλευρές της κινητι¬κής θεραπείας προσφέρουν ένα φυσικό θεραπευτικό τρόπο ει¬δικά κατάλληλο για την ανάπτυξη του σωματοκεντρικού βρέ¬φους,…

Τι είναι η χοροθεραπεία Η χοροθεραπεία / ψυχοθεραπεία μέσω κίνησης – χορού ανήκει στην κατηγορία των θεραπειών μέσω τεχνών μαζί με την μουσικοθεραπεία, την δραματοθεραπεία και την εικαστική θεραπεία και είναι η ψυχοθεραπευτική χρήση της εκφραστικής κίνησης και του χορού μέσα από την οποία το άτομο μπορεί να εμπλακεί δημιουργικά σε μια διαδικασία προσωπικής ολοκλήρωσης…

Είμαι χοροθεραπευτής, δουλεύω αρκετά χρόνια με παιδιά με RS, και θα ήθελα να αναφέρω μερικά πράγματα για το πώς χρησιμοποιώ την χοροθεραπεία με RS παιδιά. Πολύ συχνά η μουσικοθεραπεία αναφέρεται στα θεραπευτικά πλάνα των παιδιών με RS. Η χοροθεραπεία είναι επίσης μέλος της ομάδας των θεραπειών μέσω τεχνών (μουσικοθεραπεία, χοροθεραπεία, εικαστική θεραπεία και δραματοθεραπεία περιλαμβάνονται…

© 2014 Dimitrios Zachos
Top
Follow me: